A Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztály tevékenységéről, valamint az ügyintézés módjáról szóló tájékoztatás.

Általános tájékoztató

A Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztály hatáskörébe tartozik az alábbi feladatok ellátása:

1.) Követelések nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatos feladatok:

 • Családtámogatási ellátásokkal és a fogyatékossági támogatással kapcsolatosan keletkezett tartozások kezelése.
 • Nyugdíjbiztosítási ellátásokkal és megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos tartozások kezelése. 
 • A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság végleges fizetésre kötelező döntései kapcsán keletkezett követelések nyilvántartása és kezelése.
 • Pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokkal kapcsolatos követeléskezelési feladatok ellátása.

2.) Az ügyfél tartozásával kapcsolatban tartozásigazolást / egyenlegközlést kérhet.

3.) Méltányossági kérelmek (tartozás elengedése/mérséklése), fizetési kedvezmények tárgyában benyújtott kérelmek elbírálása:

A) Méltányossági kérelmek (tartozás elengedése/mérséklése):

A fennálló tartozáshoz kapcsolódóan a tartozás méltányosságból történő elengedésére, mérséklésére vonatkozó kérelem nyújtható be az alábbi tartozások esetén:

 • családtámogatási ellátás tartozások, illetve  
 • a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által hozott fizetésre kötelező döntések kapcsán keletkező tartozások, valamint
 • a pénzbeli egészségbiztosítási tartozások tekintetében.

Fogyatékossági támogatás tartozás esetén a tartozás méltányosságból történő elengedésére nincs lehetőség.

A kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei által kiadott fizetésre kötelező döntések tekintetében a tartozás elengedésére illetve mérséklésére a kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel.

B) Fizetési kedvezmények (részletfizetési kérelem, fizetési halasztás):

Részletfizetési kérelem nyújtható be, illetve fizetési halasztás kérhető a Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztálynak címezve az alábbi ellátásokkal kapcsolatosan:

 • családtámogatási tartozások (családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás, anyasági támogatás, gyermeknevelési támogatás) tekintetében,
 • a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által hozott fizetésre kötelező döntésekből eredő követelések kapcsán, valamint
 • a pénzbeli egészségbiztosítási tartozások tekintetében.

Fogyatékossági támogatás tartozás esetén a részletfizetési kérelem/fizetési halasztás kérelmet az illetékes járási hivatalnál kell benyújtani.

A kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei által kiadott fizetésre kötelező döntések tekintetében a fizetési kedvezmény engedélyezésére a kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel.

Részletes leírás

Követeléskezelési ügyintézés:

I. Tartozások befizetése:

Fennálló tartozás esetén a befizetéseket az alábbi számlaszámokra lehet teljesíteni:

Számlaszám megnevezése                      Számlaszám                                                  Közleményként kérjük feltüntetni
Családtámogatási ellátások folyósítási számla: 10032000-01457443-00000000 TAJ szám és ügyazonosító
Nyugdíjbiztosítási követelés ellátási számla: 10032000-00337012-00000024

kötelezett neve vagy kötelezett megnevezése és ügyszám vagy iktatószám illetve ellátott(ak) neve

Rehabilitációs követelés ellátási számla: 10032000-00337012-00000031

kötelezett neve és ügyszám vagy iktatószám

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság követelés ellátási számla: 10032000-01301108-00000000

kötelezett neve és törzsszám

E. Alap központosított pénzbeli ellátásai fizetési számla: 10032000-00339117-00000017       

kötelezett neve vagy kötelezett megnevezése és természetes személy esetén TAJ szám, nem természetes személy esetén adószám

Családtámogatási EU-s követelés ellátási számla: 10032000-01457450-00000000 TAJ szám és ügyazonosító


II. Követeléskezelési intézkedések önkéntes teljesítés elmaradása esetén:

Családtámogatási ellátással kapcsolatban a fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén elsősorban a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.)  43. § (2) bekezdése szerint a jogalap nélkül felvett ellátás a még folyósított ellátásból kerül levonásra. Amennyiben nincs folyósított ellátás, úgy a tartozás a kötelezett keresetéből kerül levonásra. A levonás a folyósított ellátás/kereset 33 %-át nem haladhatja meg. Ha sem ellátásból, sem munkabérből nem téríthető a tartozás, úgy a Kincstár a követelés az illetékes adóhatóság felé történő átadásáról gondoskodik a behajtás érdekében az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) rendelkezései alapján.

Nyugdíjbiztosítási ellátással kapcsolatban a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 93. § (3) bekezdése alapján a kötelezett a fizetésre kötelező döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a követelést a pénzellátásból történő letiltással kell érvényesíteni. A Tny. 93. § (4) bekezdése alapján a levonással meg nem térült, illetve a végrehajtandó összegre tekintettel csak hosszabb idő alatt megtérülő követelés összegét – a kötelezett keresetéből is le lehet vonni. A levonás a folyósított ellátás/kereset 33 %-át nem haladhatja meg. Ha sem ellátásból, sem munkabérből nem téríthető a tartozás, úgy a Kincstár a követelés az illetékes adóhatóság felé történő átadásáról gondoskodik a behajtás érdekében az Avt. rendelkezései alapján.

A megváltozott munkaképességűek, illetve a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásaival kapcsolatosan a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 20. §, illetve a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:z Ebtv.) 71. § alapján, amennyiben a fizetésre kötelezett a fizetésre kötelező döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a követelését a bankszámlával rendelkező kötelezett esetében azonnali beszedési megbízással, bankszámlával nem rendelkező kötelezett személy esetében munkabérből vagy egyéb rendszeres járandóságból történő letiltással kell érvényesíteni. Az Ebtv. 71. § (4) bekezdése alapján a levonással meg nem térült, illetve a végrehajtandó összegre tekintettel csak hosszabb idő alatt megtérülő követelés összegét a kötelezett keresetéből is le lehet vonni. A levonás a folyósított ellátás/kereset 33 %-át nem haladhatja meg. Ha sem ellátásból, sem munkabérből nem téríthető a tartozás, úgy a Kincstár a követelés az illetékes adóhatóság felé történő átadásáról gondoskodik a behajtás érdekében az Avt. rendelkezései alapján.

III. Méltányossági eljárás:

Családtámogatási ellátás / a Kincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága vagy a Központ által kiadott döntésből eredő / pénzbeli egészségbiztosítási ellátás tartozás fennállása esetén méltányosságból történő elengedés / mérséklés kérhető, amennyiben a jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak. A méltányossági jogkör nem korlátlan, kizárólag csak a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén van lehetőség a tartozás elengedésére / mérséklésére.

1. Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos méltányossági eljárás:

A Cst. rendelkezik a méltányosságból történő elengedés eseteiről. A Cst. alapján kettő esetben lehetséges a tartozás elengedése:

A) A Cst. 43. § (5) bekezdés alapján az ügyfél kérelmére a tartozás elengedhető vagy mérsékelhető, ha:

 • annak megfizetése az adós és a vele együtt élő közeli hozzátartozó megélhetését súlyosan veszélyezteti,
 • nincs ellátás illetve munkabér folyósítás, és
 • végrehajtási eljárás nincs folyamatban.

Ezen feltételek együttes fennállása esetén engedhető el vagy mérsékelhető a tartozás. A kérelmet a Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztályhoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:

 • a család egy havi bevételéről szóló igazolást (munkáltatói jövedelemigazolás, nyugellátás folyósításáról szóló szelvény, egyéb ellátás összegéről szóló igazolás),
 • a rendszeres és rendkívüli kiadásokról szóló igazolás (havi rezsi költségről szóló igazolás, csekkszelvény, havi törlesztő részletekről banki igazolás, egyszeri rendkívüli kiadásról a kifizetés, vásárlás összegének igazolása, stb.)
 • az egy háztartásban élő személyek száma, az egy háztartásban élő személyek keresetére vonatkozó igazolásokat.

B) A Cst. 43. § (6) bekezdés alapján az ügyfél kérelmére a tartozás elengedhető, ha a fizetésre kötelezett személy az ellátás teljes összegét az arra jogosultnak átadta. A felvett ellátás összege nem haladhatja meg a jogosultat megillető összeget, továbbá a jogosult nem részesülhet egyidejűleg ellátásban ugyanazon időszakra ugyanazon gyermekre tekintettel. A kérelemhez csatolni kell az ellátás jogosultnak történő átadásáról szóló átadás-átvételi nyilatkozatot. Az átadás-átvételi nyilatkozatot magánokirati formába kell foglalni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az átadott összeg megjelölését, az átadás időpontját és az átadó és az átvevő személy aláírását (a nyilatkozat minta itt érhető el: link). A kérelmet a fizetésre kötelező határozatot hozó szervnél (illetékes járási hivatal) kell benyújtani.

A Cst. 43. § (7) bekezdése alapján a fizetési könnyítés (részletfizetés vagy fizetési halasztás) kérhető. A kérelemben nyilatkozni kell, hogy az ügyfél milyen összegben tudja vállalni a részletfizetést (Ft/hó), illetve milyen formában kívánja megfizetni (átutalás, csekk, stb.). A kérelem elbírálásakor figyelemmel kell lenni a fizetési nehézség kialakulásának okaira. Részletfizetés akkor engedélyezhető, ha a későbbi teljesítés valószínűsíthető.

A méltányossági kérelemmel kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

2. A Kincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága, illetve a Központ által előírt tartozásokkal kapcsolatos méltányossági eljárás:

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés d) pontja alapján a Kincstár Központ nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként jár el a tartozás mérséklésére, elengedésére vagy fizetési kedvezmény (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésére irányuló ügyekben, ha a tartozást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vagy a Központ írta elő.

A tartozás mérséklése, elengedése, fizetési kedvezmény tárgyú ügyekben a kormányhivatal jár el, ha a tartozást járási hivatal vagy kormányhivatal írta elő.

A méltányossági ügyekben a Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztály jár el. A méltányossági kérelem kizárólag az e célra rendszeresített és a Magyar Államkincstár honlapjáról (http://tcs.allamkincstar.gov.hu/), továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon nyújtható be.

A méltányossági kérelemmel kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

3. A pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokkal kapcsolatos méltányossági eljárás:

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. vhr.) 1. § (10) bekezdés értelmében a Kincstár Központ egészségbiztosítási szervként jár el a tartozás mérséklésére, elengedésére vagy fizetési kedvezmény (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésére irányuló ügyekben. Az Ebtv. 72. § rendelkezése alapján benyújtott méltányossági kérelmeket (a kérelem minta itt érhető el: link) a Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztály készíti elő döntésre. Az Ebtv. vhr. 49/F. § (1) bekezdése alapján a méltányossági kérelem kizárólag az e célra rendszeresített adatlapon elektronikusan illetve papír alapon nyújtható be a Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztályhoz.

A méltányossági kérelemmel kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

 

Letölthető dokumentumok